Odstúpenie od zmluvy

Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho- spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar odporúčame, aby zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť nám na adresu PATTY SKI DONOVALY s.r.o. 976 39 Donovaly č.467               
 3. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebraný.
 4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1)zákona č.102/2014 Z.z.
 7. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním Kupujúcim rozhodne Predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.
 9. Ak Kupujúci neuplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od objednania a tovar nepreberie od prepravcu, Predávajúci má právo účtovať Kupujúcemu v tomto prípade poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 10€.
 10. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.

Donovaly, dňa 6.5.2021

 

Reklamácie/Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte prosím podľa nižšie uvedených bodov.

 • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (PATTY SKI Donovaly s.r.o. - Mistriky 467, 97634 Donovaly) predávajúceho buď osobne, doporučenou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe (faktúra, alebo blok s fiškálnej pokladne), popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail a IBAN v prípade vybavenia reklamácie dobropisom.
 • Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
 • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
 • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
 • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
 • V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu a kupujúci nehradí náklady na dopravu.
 • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.